انسان

خدا به فرشته ها شعور داد بدون شهوت،

به حیوان ها شهوت داد بدون شعور، و به انسان هر دو را . . .

انسانی که شعورش بر شهوتش غلبه کند

از فرشته ها بالاتر است، و انسانی که شهوتش

بر شعورش غلبه کند از حیوان پـسـت تر...

/ 0 نظر / 4 بازدید